2010/12/03

“Эдийн засгийн онолын үндэс” хичээлийн бие даалтын сэдэв


“Эдийн засгийн онолын үндэс” хичээлийн бие даалтын сэдэв
Тухайн сэдвийн хийхэд анхаарах зүйлс:
1.       Тухайн сэдвийн агуулгыг бүрэн гаргасан байх
2.       Сэдвийн агуулгыг кодоскопын гялтан дээр схемчилэн хийж илгэл тавьна
3.       Үзүүлэнгээ 20-22  үсгийн фондоор Bold - командыг сонгож хийнэ
4.       Ашгилсан номоо заавал бичсэн байх шаардлагатай
5.       Заагдсан хугацаандаа илтгэлээ тавиагүй тохиолдолд бие даалтыг тооцохгүй болохыг анхааруулъя

Сэдэвүүд

1
Ýäèéí çàñãèéí óõààíû ñóäëàõ ç¿éë , ñóäàëãààíû àðãà, çîðèëãî, судалсны ач холбогдол

2
Зах зээлийн үндсэн асуудал, эäèéí çàñããèéí òîãòîëöîî

3
Çàõ çýýë ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð

4
Ýäèéí çàñãèéí áàéãóóëàë îðîëöîã÷ òàëóóä, òýäãýýðèéí ã¿йöýòãýõ ¿¿ðýã

5
Çàõ çýýëèéí ýðýëò, íèéë¿¿ëýëò, ¿íý

6
Ýðýëò áà íèéë¿¿ëýëòèéí ìýäðýìæ

7
Õýðýãëýã÷èéí îíîë

8
Ï¿¿ñèéí îíîë

9
¯éëäâýðèéí çàðäàë áà îðëîãî

10
Á¿òýýìæ áóóðàõ õóóëü

11
Òºãñ ºðñºë人íèé çàõ çýýë

12
Òºãñ áèø ºðñºë人íèé çàõ çýýë ба монотольт зах зээл

13
Ìîíîïîëüò ºðñºë人í бүхий  çàõ çýýë

14
Îëèãîïîëüò çàõ çýýë

15
¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éëèéí çàõ çýýë

16
Хөдөлмөрийн нөөцийн зах зээл

17
Капиталын зах зээл

18
Газрын зах зээл

19
Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

20
Íèéò ýðýëò áà íèéò íèéë¿¿ëýëò

21
Õýðýãëýý áà õóðèìòëàë, õºðºí㺠îðóóëàëò

22
Эдийн засагт төрийн гүйцэтгэх үүрэг

23
̺í㺠ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

24
Áàíê  ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð, төв банкны  ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

25
Арилжаанй банкны мөн чанар гүйцэтгэх үүрэг

26
Èíôëÿöè

27
Àæèëã¿éäýë

28
Сàíãèéí áîäëîãî

29
Òàòâàðûí áîäëîãî

30
Хүн амын орлогын албан татварын хууль

31
Óëñûí òºñºâ

32
Òºðèéí íèéãìèéí áîäëîãî

33
ßäóóðàë

34
ªì÷ õóâü÷ëàë

35
Олон улсын эдийн засаг, Îëîí óëñûí õóäàëäàà

36
Âàëþòûí õàíø

37
¯íýò öààñíû çàõ çýýë

38
Ýäèéí çàñãèéí ºñºëò

39
Маркетинг

40
Монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдал


АНГИ
                     СЭДЭВ ХУВААРИЛСАН ХУГАЦАА

Àøèãëàõ íîì,  ñóðàõ áè÷èã:
1.       Ð. Àìàðæàðãàë, Ä. Áàòæàðãàë “ Ýäèéí çàñãèéí ñóóðü óõààí” ÓÁ. 1992
2.       À. Áàêåé, Ð. Îðñîî “ Ýäèéí çàñãèéí óõààí” ÓÁ. 2002
3.       Á. Íàìñðàé “ Ýäèéí çàñãèéí îíîëûí ¿íäýñ” ÓÁ. 1996
4.       Â. Íàöàíäîðæ “ Ýäèéí çàñãèéí ñóóðü ìýäëýã” ÓÁ. 1997
5.       Á. Íîðæâààí÷èã “ Ýäèéí çàñãèéí óõààí” ÓÁ. 1997
6.       Ã. Öýäýíäàãâà Ýäèéí çàñãèéí óõààí ÓÁ. 2003
7.       Ã. Ìèåýãîìáî, Á. Ñóâä “ Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí îíîë ïðàêòèêèéí ¿íäýñ” ÓÁ. 1997
8.       Á. Ñóâä, Á. Àëòàíöýöýã “ Ýêîíîìèêñ” ÓÁ.2000
9.       П. Жасрай “Эдийн засгийн онол” УБ. 2002
10.     Б. Баярдаваа, Д. Гансүлд “ Микро эдийн засаг” УБ 2008
11.     Б. Баярдаваа, Д. Гансүлд “ Макро эдийн засаг” УБ 2005
12.    Ц. Даваадорж, Да. Ганболд “ Микро эдийн засаг” УБ 2008
13.    Ò.Áàòàà “ Ýäèéí çàñãèéí ìýäëýãèéí ¿íäýñ” ÓÁ. 1998
14.    Б. Батхишиг “ Эдийн засгийн ухааны тайлбар толь бичиг” УБ. 2008


 “Эдийн засгийн онолын үндэс” хичээлийн бие даалтын сэдэв

Тухайн сэдвийн хийхэд анхаарах зүйлс:
1.       Тухайн сэдвийн агуулгыг бүрэн гаргасан байх
2.       Сэдвийн агуулгыг кодоскопын гялтан дээр схемчилэн хийж илгэл тавьна
3.       Үзүүлэнгээ 20-22  үсгийн фондоор Bold – командыг сонгож хийнэ
4.       Ашгилсан номоо заавал бичсэн байх шаардлагатай
5.       Заагдсан хугацаандаа илтгэлээ тавиагүй тохиолдолд бие даалтыг тооцохгүй болохыг анхааруулъя


Сэдэвүүд

1
Зах зээлийн үндсэн асуудал, эäèéí çàñããèéí òîãòîëöîî

2
Çàõ çýýë ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð

3
Ýäèéí çàñãèéí áàéãóóëàë îðîëöîã÷ òàëóóä, òýäãýýðèéí ã¿йöýòãýõ ¿¿ðýã

4
Çàõ çýýëèéí ýðýëò, íèéë¿¿ëýëò, ¿íý

5
Ýðýëò áà íèéë¿¿ëýëòèéí ìýäðýìæ

6
Õýðýãëýã÷èéí îíîë

7
Ï¿¿ñèéí îíîë

8
¯éëäâýðèéí çàðäàë áà îðëîãî

9
Á¿òýýìæ áóóðàõ õóóëü

10
Ìîíîïîëüò ºðñºë人í бүхий  çàõ çýýë

11
Îëèãîïîëüò çàõ çýýë

12
¯éëäâýðëýëèéí õ¿÷èí ç¿éëèéí çàõ çýýë

13
Хөдөлмөрийн нөөцийн зах зээл, цалин

14
Капиталын зах зээл

15
Газрын зах зээл

16
Ìàêðî ýäèéí çàñãèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä

17
Íèéò ýðýëò áà íèéò íèéë¿¿ëýëò

18
Эдийн засагт төрийн гүйцэтгэх үүрэг

19
Áàíê  ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð, төв банкны  ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã

20
Арилжаанй банкны мөн чанар гүйцэтгэх үүрэг

21
Èíôëÿöè

22
Àæèëã¿éäýë

23
Хүн амын орлогын албан татварын хууль

24
Óëñûí òºñºâ

25
Òºðèéí íèéãìèéí áîäëîãî

26
ßäóóðàë

27
ªì÷ õóâü÷ëàë

28
Олон улсын эдийн засаг, Îëîí óëñûí õóäàëäàà

29
Âàëþòûí õàíø

30
¯íýò öààñíû çàõ çýýë

31
Монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдал

Àøèãëàõ íîì,  ñóðàõ áè÷èã:
1.       Ð. Àìàðæàðãàë, Ä. Áàòæàðãàë “ Ýäèéí çàñãèéí ñóóðü óõààí” ÓÁ. 1992
2.       À. Áàêåé, Ð. Îðñîî “ Ýäèéí çàñãèéí óõààí” ÓÁ. 2002
3.       Á. Íàìñðàé “ Ýäèéí çàñãèéí îíîëûí ¿íäýñ” ÓÁ. 1996
4.       Â. Íàöàíäîðæ “ Ýäèéí çàñãèéí ñóóðü ìýäëýã” ÓÁ. 1997
5.       Á. Íîðæâààí÷èã “ Ýäèéí çàñãèéí óõààí” ÓÁ. 1997
6.       Ã. Öýäýíäàãâà Ýäèéí çàñãèéí óõààí ÓÁ. 2003
7.       Ã. Ìèåýãîìáî, Á. Ñóâä “ Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí îíîë ïðàêòèêèéí ¿íäýñ” ÓÁ. 1997
8.       Á. Ñóâä, Á. Àëòàíöýöýã “ Ýêîíîìèêñ” ÓÁ.2000
9.       П. Жасрай “Эдийн засгийн онол” УБ. 2002
10.    Б. Баярдаваа, Д. Гансүлд “ Микро эдийн засаг” УБ 2008
11.    Б. Баярдаваа, Д. Гансүлд “ Макро эдийн засаг” УБ 2005
12.    Ц. Даваадорж, Да. Ганболд “ Микро эдийн засаг” УБ 2008
13.    Ò.Áàòàà “ Ýäèéí çàñãèéí ìýäëýãèéí ¿íäýñ” ÓÁ. 1998
14.    Б. Батхишиг “ Эдийн засгийн ухааны тайлбар толь бичиг” УБ. 2008

No comments:

Post a Comment